Polityka prywatności dotycząca usług


Obowiązuje od: 25 maja 2018 roku
Poprzednia wersja: 27 czerwca 2017 roku


Polityka prywatności dotycząca usług

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca usług opisuje praktyki dotyczące prywatności informacji, które firma SciQuest d.b.a. JAGGAER i jej spółki zależne, w tym BravoSolution i Pool4Tool („JAGGAER”), stosują w odniesieniu do klientów i dostawców JAGGAER korzystających z naszych aplikacji i usług (łącznie „Rozwiązanie”).

Administratorem danych dla informacji, które nam przekazujesz lub które od Ciebie zbieramy, gdy korzysta z Rozwiązania, jest:

SciQuest, Inc. d.b.a. JAGGAER
3020 Carrington Mill Blvd., Suite 100
Morrisville, NC 27560

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca usług nie obejmuje żadnych informacji gromadzonych przez firmę JAGGAER w celach marketingowych lub w przypadku, gdy nie korzystasz z Rozwiązania, gdyż te przypadki zbierania danych osobowych podlegają naszej Polityce prywatności dotyczącej marketingu, dostępnej na stronie https://www.jaggaer.com/privacy-policy/pl/.

Dane osobowe przetwarzane przez firmę JAGGAER

Podczas normalnego korzystania z Rozwiązania użytkownicy ze strony klientów i dostawców mogą wprowadzać do Rozwiązania dane osobowe, takie jak dane kontaktowe firmy lub, w przypadku klientów korzystających z Rozwiązania, stanowisko danej osoby w organizacji klienta. Przekazując dane osobowe do Rozwiązaniawyrażasz zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i inne przetwarzanie tych informacji przez firmę JAGGAER zgodnie z niniejszą Polityką prywatności dotyczącą usług.

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Firma JAGGAER traktuje dane osobowe jako poufne i uzyskuje dostęp do danych osobowych podanych przez Ciebie w ramach Rozwiązania w celu dostarczenia Ci Rozwiązania , spełnienia Twoich oczekiwań związanych z Rozwiązaniem oraz lepszego wykorzystania Rozwiązania.

JAGGAER nie sprzedaje żadnych danych osobowych stronom trzecim. JAGGAER nie będzie udostępniać żadnych danych osobowych stronom trzecim, chyba że: (i) zostanie do tego przez Ciebie upoważniony na piśmie, (ii) strony trzecie są dostawcami usług autoryzowanymi przez firmę JAGGAER do świadczenia usług użytkownikowi w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności dotyczącej usług, oraz tylko wtedy, gdy obowiązują umowy wymagające od każdej takiej strony trzeciej ochrony prywatności i poufności udostępnianych danych osobowych i przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, (iii) jest to w uzasadniony sposób niezbędne do podporządkowania się zasadom postępowania prawnego, takiego jak nakaz sądowy, wezwanie do sądu lub nakaz przeszukania, dochodzenie prowadzone przez władze lub innym wymogi prawne, w tym dotyczące bezpieczeństwa narodowego lub wymogi stawiane przez organy ścigania, lub (iv) jest to niezbędne do zapobieżenia przestępstwu lub do wykrycia go (z każdorazowym zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa) lub do ustalenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym.

JAGGAER wykorzystuje i udostępnia informacje, które same w sobie nie identyfikują osoby, klienta lub dostawcy (takie jak informacje o urządzeniu lub ogólne dane behawioralne), przede wszystkim w celu poprawy korzystania z Rozwiązania i na potrzeby analizy porównawczej.

Dostęp

Jeżeli jesteś pracownikiem klienta lub dostawcy, który korzysta z Rozwiązania i chcesz uzyskać dostęp do swoich danych lub chcesz poprawić, zmienić lub usunąć swoje nieprawidłowe dane osobowe, najpierw skieruj swoją prośbę do pracodawcy, ponieważ nasi klienci i dostawcy zazwyczaj mają uprawnienia administracyjne pozwalające na wprowadzenie takich zmian.

W przypadku, gdy nasz klient, dostawca lub dowolny pracownik klienta lub dostawcy zażąda, aby firma JAGGAER poprawiła, zmieniła lub usunęła nieprawidłowe dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, JAGGAER odpowie na taki wniosek w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych.

Jeżeli chcesz skontaktować się bezpośrednio z firmą JAGGAER, aby uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przechowywanych przez firmę JAGGAER,, możesz wysłać swoją prośbę do firmy JAGGAER pocztą elektroniczną na adres: privacy@jaggaer.com. JAGGAER odpowie na takie żądanie w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych. Aby chronić Twoją prywatność, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie tożsamości lub podanie dodatkowych informacji, zanim udostępnimy lub zaktualizujemy Twoje dane osobowe.

JAGGAER dostarczy Ci żądane informacje w wiadomości e-mail lub, jeżeli to możliwe, w innej formie, o którą poprosisz. Możemy odrzucić żądania z pewnych powodów, w tym jeżeli żądanie jest niezgodne z prawem lub może naruszać tajemnice handlowe, własność intelektualną lub prywatność innego użytkownika.   W przypadku, gdy JAGGAER zdecyduje się odmówić dostępu do niektórych lub wszystkich Twoich danych osobowych, JAGGAER powiadomi Cię o swojej decyzji na piśmie w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych, wraz z podaniem przyczyn podjętej decyzji i wskazówkami dotyczącymi tego, w jaki sposób możesz złożyć skargę, jeśli nie zgadzasz się z decyzją firmy JAGGAER.

Informacja o polityce prywatności na potrzeby programu Tarcza Prywatności („Privacy Shield Framework”) UE-U.S.A. oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-U.S.A

Jeżeli znajdujesz się w Unii Europejskiej lub Szwajcarii, niniejszy rozdział Polityki prywatności dotyczącej usług informuje, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. JAGGAER przestrzega obowiązujących przepisów programów Tarcza Prywatności UE-U.S.A. oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-U.S.A., określonych przez Departament Handlu USA i dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych odpowiednio z Unii Europejskiej i ze Szwajcarii. Firma JAGGAER oświadczyła Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między warunkami niniejszej Polityki prywatności dotyczącej usług a zasadami programu Tarcza Prywatności obowiązywać będą zasady programu Tarcza Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności i zapoznać się z oświadczeniem firmy JAGGAER, odwiedź stronę: https://www.privacyshield.gov/.

Obsługa skarg; Rozwiązywanie sporów

Zgodnie z przepisami Tarczy Prywatności UE-U.S.A. oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria – U.S.A., firma JAGGAER zobowiązana jest do rozpatrywania skarg dotyczących Twpojej prywatności i zbierania lub wykorzystywania przez JAGGEAR Twoich danych osobowych. Osoby, które mają pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności dotyczącej usług, powinny skontaktować się z firmą JAGGAER pisząc na adres e-mail: privacy@jaggaer.com.

Firma JAGGAER zobowiązała się również do przedstawiania nierozwiązanych skarg dotyczących prywatności złożonych w ramach Tarczy Prywatności UE-U.S.A. oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria – U.S.A. do rozpatrzenia za pomocą niezależnego mechanizmu rozstrzygania sporów – BBB EU PRIVACY SHIELD, alternatywnej organizacji non-profit zajmującej się rozstrzyganiem sporów, której siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych i która jest obsługiwana przez Council of Better Business Bureaus. Jeśli nie otrzymasz terminowo rozpoznania swojej skargi lub jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, w celu uzyskania dalszych informacji i złożenia zażalenia odwiedź stronę: www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/. Dodatkowo, zgodnie z Tarczą Prywatności UE-U.S.A., osoba fizyczna może pod pewnymi warunkami wystąpić o przeprowadzenie arbitrażu, którego rozstrzygnięcie będzie wiążące.

Dochodzenia; Procedury dyscyplinarne; Odpowiedzialność

W wyniku przystąpienia JAGGAER do tarczy Prywatności UE-U.S.A. i Szwajcaria-U.S.A., JAGGAER podlega procedurom dochodzeniowym i dyscyplinarnym Federalnej Komisji Handlu. W przypadku dalszego przekazywania stronom trzecim danych osób z UE, otrzymanych na podstawie Tarczy Prywatności UE-U.S.A. i Szwajcaria-U.S.A., firma JAGGAER będzie mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką prywatności dotyczącą serwisu możesz w każdej chwili skontaktować się z firmą JAGGAER wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@jaggaer.com.  Możesz również skontaktować się z nami pisząc na adres:

SciQuest, Inc. dba JAGGAER
Do wiadomości: General Counsel
3020 Carrington Mill Blvd. Suite 100
Morrisville, NC 27560

Jeżeli znajdujesz się w Unii Europejskiej i masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności dotyczącej usług, możesz również skontaktować się z organem nadzorczym w swoim kraju zamieszkania (patrz http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo ich potrzebujemy do zgodnych z prawem celów biznesowych oraz zgodnie z obowiązującym prawem i terminami określonymi w odpowiedniej umowie z klientem lub dostawcą.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, jest dla firmy JAGGAER bardzo ważne. Firma JAGGAER stosuje kompleksowy, opisany program bezpieczeństwa informacji, który zawiera standardowe w tej branży zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, opracowane w celu chronienia Twoich danych przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą i utratą. Zabezpieczeniami tymi są między innymi fizyczne i logiczne systemy kontroli dostępu, firewalle, systemy wykrywania włamań, monitorowanie sieci i baz danych, systemy antywirusowe i systemy kopii zapasowych. JAGGAER udostępnia Twoje dane tylko tym osobom, które mają określony cel biznesowy w ich przetwarzaniu. Pracownicy firmy JAGGAER, którym przyznano fizyczny dostęp do danych osobowych, są zobowiązani do ochrony poufności, integralności i dostępności tych informacji, a także mają zapewnione szkolenia i instrukcje dotyczące zasad postępowania. Jeśli chodzi o korzystanie z Rozwiązania przez klientów, to firma JAGGAER projektuje swoje Rozwiązanie w celu egzekwowania kontroli dostępu użytkowników, a nasi klienci są upoważnieni i odpowiedzialni za odpowiednie skonfigurowanie tych ustawień.

Zmiany w naszej Polityce prywatności dotyczącej usług

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca usług obowiązuje od dnia podanego na górze tej strony. JAGGAER zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych zmian dowolnej części niniejszej Polityki prywatności serwisu w celu odzwierciedlenia zmian technologicznych, zobowiązań prawnych i procedur dotyczących przetwarzania danych. JAGGAER poinformuje Cię o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności serwisu, podając datę ostatniej aktualizacji na górze tej strony. Zanim zaczną obowiązywać istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym na piśmie, dając Ci czas na zapoznanie się z warunkami zmienionej Polityki prywatności serwisu przed wprowadzeniem tych zmian.