POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA USŁUG

Obowiązuje od:  30 czerwca 2020 roku

Poprzednia wersja:  25 maja 2018 roku

Polityka prywatności dotycząca usług

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca usług opisuje praktyki dotyczące prywatności informacji, które spółka JAGGAER, LLC oraz jej spółki zależne („JAGGAER”, „my”, „nas” lub „nasz”) stosuje podczas użytkowania przez klientów i dostawców JAGGAER aplikacji i usług JAGGAER (łącznie zwanych „Rozwiązaniem”).

Administratorem danych dla informacji, które nam przekazujesz lub które od Ciebie gromadzimy, gdy korzystasz z Rozwiązania, jest:

JAGGAER, LLC
3020 Carrington Mill Blvd., Suite 100
Morrisville, NC 27560

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca usług nie obejmuje żadnych informacji gromadzonych przez firmę JAGGAER w celach marketingowych lub w przypadku, gdy nie korzystasz z Rozwiązania, gdyż te przypadki gromadzenia danych osobowych podlegają naszej Polityce prywatności dotyczącej marketingu, dostępnej na stronie https://www.jaggaer.com/privacy-policy/.

Dane osobowe przetwarzane przez firmę JAGGAER

Podczas normalnego korzystania z Rozwiązania użytkownicy ze strony klientów i dostawców mogą wprowadzać do Rozwiązania dane osobowe, takie jak dane kontaktowe firmy lub, w przypadku klientów korzystających z Rozwiązania, stanowisko danej osoby w organizacji klienta. Przekazując dane osobowe do Rozwiązania, wyrażasz zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i inne przetwarzanie tych danych przez firmę JAGGAER zgodnie z niniejszą Polityką prywatności dotyczącą usług.

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Firma JAGGAER traktuje dane osobowe jako poufne i uzyskuje dostęp do danych osobowych podanych przez Ciebie w ramach Rozwiązania w celu dostarczenia Ci Rozwiązania , spełnienia Twoich oczekiwań związanych z Rozwiązaniem oraz lepszego wykorzystania Rozwiązania.

JAGGAER nie sprzedaje żadnych danych osobowych podmiotom trzecim. JAGGAER będzie udostępniać dane osobowe wyłącznie następującym podmiotom trzecim lub w następujących okolicznościach:

(i) jeżeli upoważnisz nas do tego na piśmie,

(ii) zewnętrznym dostawcom usług, upoważnionym przez JAGGAER do świadczenia usług na Twoją rzecz w imieniu JAGGAER oraz dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności dotyczącej usług, i tylko wtedy, gdy zostały zawarte umowy, które wymagają od każdego podmiotu trzeciego ochrony prywatności i poufności udostępnianych danych osobowych oraz przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych,

(iii) gdy jest to racjonalnie konieczne w celu zastosowania się do procedury prawnej, takiej jak nakaz sądowy, wezwanie do sądu lub nakaz przeszukania, dochodzenie prowadzone przez organ administracji rządowej lub inne wymogi prawne, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa lub egzekwowania prawa na poziomie krajowym,

(iv) w trakcie jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego procesu reorganizacji, w tym m.in. fuzji, przejęć i sprzedaży wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych składników majątku, lub

(v) gdy jest to konieczne w celu zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywania (w każdym przypadku z zastrzeżeniem obowiązującego prawa) bądź w celu ustalenia lub obrony roszczenia prawnego.

JAGGAER wykorzystuje i udostępnia informacje, które same w sobie nie identyfikują osoby, klienta lub dostawcy (takie jak informacje o urządzeniu lub ogólne dane behawioralne), przede wszystkim w celu poprawy korzystania z Rozwiązania i na potrzeby analizy porównawczej.

Dostęp

Jeżeli jesteś pracownikiem klienta lub dostawcy, który korzysta z Rozwiązania i chcesz uzyskać dostęp do swoich danych lub chcesz poprawić, zmienić lub usunąć swoje nieprawidłowe dane osobowe, najpierw skieruj swoją prośbę do pracodawcy, ponieważ nasi klienci i dostawcy zazwyczaj mają uprawnienia administracyjne pozwalające na wprowadzenie takich zmian.

W przypadku, gdy nasz klient, dostawca lub dowolny pracownik klienta lub dostawcy zażąda, aby firma JAGGAER poprawiła, zmieniła lub usunęła nieprawidłowe dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, JAGGAER odpowie na taki wniosek w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych.

Jeżeli chcesz skontaktować się bezpośrednio z firmą JAGGAER, aby uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przechowywanych przez firmę JAGGAER, możesz wysłać swoją prośbę do firmy JAGGAER pocztą elektroniczną na adres: privacy@jaggaer.com. JAGGAER odpowie na takie żądanie w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych. Aby chronić Twoją prywatność, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie tożsamości lub podanie dodatkowych informacji, zanim udostępnimy lub zaktualizujemy Twoje dane osobowe.

JAGGAER dostarczy Ci żądane informacje w wiadomości e-mail lub, jeżeli to możliwe, w innej formie, o którą poprosisz. Możemy odrzucić żądania z pewnych powodów, w tym jeżeli żądanie jest niezgodne z prawem lub może naruszać tajemnice handlowe, własność intelektualną lub prywatność innego użytkownika.   W przypadku, gdy JAGGAER zdecyduje się odmówić dostępu do niektórych lub wszystkich Twoich danych osobowych, JAGGAER powiadomi Cię o swojej decyzji na piśmie w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych, wraz z podaniem przyczyn podjętej decyzji i wskazówkami dotyczącymi tego, w jaki sposób możesz złożyć skargę, jeśli nie zgadzasz się z decyzją firmy JAGGAER.

Mieszkasz w Kalifornii?

Jeżeli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, przepisy stanowe mogą zapewnić Ci dodatkowe prawa dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Poniższe informacje mają na celu zapewnienie zgodności z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów oraz innymi przepisami prawa stanu Kalifornia dotyczącymi ochrony prywatności (wszystkie te przepisy są łącznie zwane w niniejszym dokumencie „CCPA” – California Consumer Privacy Act). Wszelkie pojęcia zdefiniowane w CCPA mają takie samo znaczenie jak w niniejszym dokumencie.

 1. Gromadzone przez nas informacje

Możemy gromadzić informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują, odsyłają do konkretnego konsumenta lub urządzenia bądź mogą być z nimi kojarzone lub w uzasadniony sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio („dane osobowe”). W szczególności, w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy od konsumentów następujące kategorie danych osobowych:

 • Identyfikatory, takie jak Twoje imię i nazwisko, unikatowy identyfikator osobisty, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail lub inne podobne identyfikatory.
 • Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie o danych klientów California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)), takie jak Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
 • Aktywność w internecie lub podobna aktywność w sieci, taka jak historia przeglądania stron internetowych, historia wyszukiwania, informacje na temat interakcji z witryną, aplikacją lub reklamą.
 • Wnioski wyciągnięte z danych osobowych, takie jak profil odzwierciedlający Twoje preferencje, trendy, predyspozycje, zachowania i postawy.
 • Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem, takie jak aktualny pracodawca, służbowy adres e-mail i stanowisko.
 • Informacje handlowe, takie jak informacje o produktach lub usługach zakupionych, uzyskanych lub rozpatrywanych bądź inne historie lub trendy związane z zakupami lub konsumpcją.

Nie będziemy gromadzić dodatkowych kategorii danych osobowych ani wykorzystywać zebranych przez nas danych osobowych do znacząco różniących się, niepowiązanych lub niekompatybilnych celów bez powiadomienia Ciebie. Wymienione powyżej kategorie danych osobowych otrzymujemy z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio od Ciebie, gdy podajesz dane dobrowolnie.
 • Bezpośrednio lub pośrednio w wyniku interakcji z Rozwiązaniem.
 1. Twoje prawa i możliwości wyboru

CCPA zapewnia konsumentom z Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. W tej części opisano Twoje prawa wynikające z CCPA i wyjaśniono, jak z nich korzystać.

         a. Prawo do wiedzy

Masz prawo zażądać, abyśmy ujawnili Ci określone informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, takich jak konkretne dane osobowe, które zebraliśmy, a także informacje o naszej sprzedaży lub ujawnieniu w celach biznesowych Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojego możliwego do zweryfikowania żądania konsumenta ujawnimy Ci informacje, których zażądałeś/-aś.

         b. Prawo do usunięcia danych osobowych

Masz prawo zażądać usunięcia wszelkich Twoich danych osobowych, które zostały przez nas zebrane i zachowane, z pewnymi wyjątkami. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojego możliwego do zweryfikowania żądania konsumenta usuniemy Twoje dane osobowe z naszych rejestrów (i polecimy takie usunięcie naszym dostawcom usług), chyba że zastosowanie mają wyjątki.

        c. Prawo do rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności dotyczącej usług, podmiotom trzecim. Gdyby dochodziło do takich sytuacji, miał(a)byś prawo do rezygnacji ze sprzedaży swoich danych osobowych podmiotom trzecim. Zgodnie z CCPA „sprzedaż” obejmuje przekazanie danych osobowych do innego przedsiębiorstwa, jeżeli takie przekazanie stanowi wartość dla przedsiębiorstwa odbiorcy, również w przypadku braku wymiany pieniężnej. Podkreślamy, iż nie sprzedajemy Twoich danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności dotyczącej usług, podmiotom trzecim. Nie sprzedajemy danych osobowych konsumentów w wieku poniżej 16 lat bez uzyskania zgody.

       d. Prawo do niedyskryminacji

Nie będziemy dyskryminować Cię za korzystanie z dowolnego z Twoich praw wynikających z CCPA.

Prosimy o przesłanie żądania z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych poniżej. Być może będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojego żądania, np. dostarczenia określonych elementów danych, abyśmy mogli potwierdzić, że są one zgodne z danymi osobowymi już przez nas przechowywanymi. Będziemy wykorzystywać dodatkowe informacje wyłącznie do obsługi Twojego żądania. W pewnych okolicznościach możesz upoważnić pełnomocnika do złożenia żądania w Twoim imieniu.

 1. Kalifornijska ustawa o ochronie danych Shine the Light

Możesz zwrócić się o przekazanie informacji o kategoriach swoich danych osobowych, które w poprzednim roku kalendarzowym udostępniliśmy podmiotom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Aby poprosić o te informacje prześlij swoją prośbę na adres: https://www.jaggaer.com/trustcenter/privacy/inquiry/. Odpowiedź powinna nadejść w ciągu 30 dni.  Obecnie firma JAGGAER nie udostępnia danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności dotyczącej usług, podmiotom trzecim do celów marketingu bezpośredniego.

Informacja o Polityce prywatności na potrzeby programu Tarcza Prywatności („Privacy Shield Framework”) UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA

Jeżeli znajdujesz się w Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwie lub Szwajcarii, niniejszy rozdział Polityki prywatności dotyczącej usług informuje, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. JAGGAER przestrzega obowiązujących przepisów programów Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA, określonych przez Departament Handlu USA i dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych odpowiednio z Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa i ze Szwajcarii. Firma JAGGAER oświadczyła Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między warunkami niniejszej Polityki prywatności dotyczącej usług a zasadami programu Tarcza Prywatności obowiązywać będą zasady programu Tarcza Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności i zapoznać się z oświadczeniem firmy JAGGAER, odwiedź stronę: https://www.privacyshield.gov/.

Obsługa skarg; Rozwiązywanie sporów

Zgodnie z przepisami Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA firma JAGGAER zobowiązana jest do rozpatrywania skarg dotyczących Twojej prywatności i zbierania lub wykorzystywania przez JAGGEAR Twoich danych osobowych. W przypadku pytań lub skarg w sprawie niniejszej Polityki prywatności dotyczącej usług skontaktuj się z firmą JAGGAER, pisząc na adres e-mail: privacy@jaggaer.com.

Firma JAGGAER zobowiązała się również przedstawiać nierozwiązane skargi dotyczące prywatności, składane w ramach Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria – USA, do rozpatrzenia za pomocą niezależnego mechanizmu rozstrzygania sporów – BBB EU PRIVACY SHIELD, alternatywnej organizacji non-profit zajmującej się rozstrzyganiem sporów, której siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych i która jest obsługiwana przez Council of Better Business Bureaus. W przypadku gdy nie otrzymasz terminowo rozpoznania swojej skargi lub jeżeli Twoja skarga nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, w celu uzyskania dalszych informacji i złożenia skargi odwiedź stronę www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/. Dodatkowo, zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA, osoba fizyczna może pod pewnymi warunkami wystąpić o przeprowadzenie arbitrażu, którego rozstrzygnięcie będzie wiążące.

Dochodzenia; Procedury dyscyplinarne; Odpowiedzialność

W wyniku przystąpienia JAGGAER do tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA, JAGGAER podlega procedurom dochodzeniowym i dyscyplinarnym Federalnej Komisji Handlu. W przypadku dalszego przekazywania podmiotom trzecim danych osób z UE, otrzymanych na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA, firma JAGGAER będzie mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką prywatności dotyczącą usług możesz w każdej chwili skontaktować się z firmą JAGGAER, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@jaggaer.com.  Możesz również skontaktować się z nami, pisząc na adres:

JAGGAER, LLC
Attention: General Counsel
3020 Carrington Mill Blvd. Suite 100
Morrisville, NC 27560

Bezpłatny numer telefonu w sprawie CCPA: 1-866-467-8688, wprowadź kod usługi 987#

Jeżeli znajdujesz się w Unii Europejskiej i masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności dotyczącej usług, możesz również skontaktować się z organem nadzorczym w swoim kraju zamieszkania (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo ich potrzebujemy do zgodnych z prawem celów biznesowych oraz zgodnie z obowiązującym prawem i terminami określonymi w odpowiedniej umowie z klientem lub dostawcą.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, jest dla firmy JAGGAER bardzo ważne. Firma JAGGAER stosuje kompleksowy, opisany program bezpieczeństwa informacji, który zawiera standardowe w tej branży zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, opracowane w celu chronienia Twoich danych przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą i utratą. Zabezpieczeniami tymi są między innymi fizyczne i logiczne systemy kontroli dostępu, firewalle, systemy wykrywania włamań, monitorowanie sieci i baz danych, systemy antywirusowe i systemy kopii zapasowych. JAGGAER udostępnia Twoje dane tylko tym osobom, które mają określony cel biznesowy w ich przetwarzaniu. Pracownicy firmy JAGGAER, którym przyznano fizyczny dostęp do danych osobowych, są zobowiązani do ochrony poufności, integralności i dostępności tych informacji, a także mają zapewnione szkolenia i instrukcje dotyczące zasad postępowania. Jeśli chodzi o korzystanie z Rozwiązania przez klientów, to firma JAGGAER projektuje swoje Rozwiązanie w celu egzekwowania kontroli dostępu użytkowników, a nasi klienci są upoważnieni i odpowiedzialni za odpowiednie skonfigurowanie tych ustawień.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że nie ma możliwości zagwarantowania 100% bezpieczeństwa transmisji danych przez internet. W związku z tym nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji i danych, które nam przekazujesz, a Ty masz świadomość, że przekazując nam informacje i dane, robisz to na własne ryzyko.

Zmiany w naszej Polityce prywatności dotyczącej usług

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca usług obowiązuje od dnia podanego na górze tej strony. JAGGAER zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych zmian dowolnej części niniejszej Polityki prywatności dotyczącej usług w celu odzwierciedlenia zmian technologicznych, zobowiązań prawnych i procedur dotyczących przetwarzania danych. JAGGAER poinformuje Cię o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności dotyczącej usług, podając datę ostatniej aktualizacji na górze tej strony. Zanim zaczną obowiązywać istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym na piśmie, dając Ci czas na zapoznanie się z warunkami zmienionej Polityki prywatności dotyczącej usług przed wprowadzeniem tych zmian.