PRIVACYBELEID VOOR DIENSTEN

Ingangsdatum:  25 mei 2018
Vorige versie:  27 juli 2017


Privacybeleid voor Diensten

Dit Privacybeleid voor Diensten beschrijft de informatie-privacypraktijken die SciQuest, onder de handelsnaam JAGGAER en zijn dochterondernemingen, waaronder BravoSolution en Pool4Tool, (“JAGGAER”), werken wanneer de klanten en leveranciers van JAGGAER onze softwaretoepassingen en -diensten gebruiken (samen de “Oplossing”).

De verwerkingsverantwoordelijke voor de informatie die u verstrekt of die wij van u verzamelen wanneer u de Oplossing gebruikt, is:

SciQuest, Inc., onder de handelsnaam JAGGAER
3020 Carrington Mill Blvd., Suite 100
Morrisville, NC 27560

Dit Privacybeleid voor Diensten heeft geen betrekking op informatie die door JAGGAER is verzameld voor marketingdoeleinden of wanneer u de Oplossing niet gebruikt. Hiervoor geldt ons Privacybeleid voor Marketing beschikbaar op https://www.jaggaer.com/privacy-policy/nl/.

Persoonlijke informatie in JAGGAER-processen

Bij normaal gebruik van de Oplossing kunnen gebruikers van klanten en leveranciers persoonlijke informatie in de Oplossing invoeren, zoals contactgegevens van bedrijven of, met betrekking tot klanten die de Oplossing gebruiken, de rol van een persoon in de organisatie van de klant. Door persoonlijke informatie via de Oplossing te verstrekken, stemt u in met de opslag, het gebruik en de andere verwerking van deze informatie door JAGGAER in overeenstemming met dit Privacybeleid voor Diensten.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie

JAGGAER behandelt persoonlijke informatie als vertrouwelijk en JAGGAER maakt gebruik van de persoonlijke informatie die u via de Oplossing verstrekt om de Oplossing aan u aan te bieden, aan uw verzoeken met betrekking tot de Oplossing te voldoen en uw gebruik van de Oplossing te verbeteren.

JAGGAER verkoopt geen persoonlijke informatie aan externen. JAGGAER deelt geen persoonlijke informatie met externen tenzij: (i) schriftelijk door u geautoriseerd, (ii) de externen dienstverleners zijn die door JAGGAER gemachtigd zijn om voor u namens JAGGAER diensten te verlenen en voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid voor Diensten, en alleen wanneer er overeenkomsten zijn die vereisen dat elk externe partij de privacy en vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die wordt gedeeld beschermt en voldoet aan alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten; (iii) het redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces, zoals een gerechtelijk bevel, dagvaarding of huiszoekingsbevel, overheidsonderzoek of andere wettelijke vereisten, inclusief om te voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten, of (iv) noodzakelijk voor de preventie of opsporing van misdaad (altijd afhankelijk van het toepasselijke recht) of om een ​​rechtsvordering vast te stellen of te verdedigen.

JAGGAER gebruikt en deelt informatie die op zichzelf geen persoon, klant of leverancier identificeert (zoals apparaatinformatie of algemene gedragsgegevens), voornamelijk om uw gebruik van de Oplossing te verbeteren en voor benchmarkdoeleinden.

Toegang

Als u een werknemer bent van een klant of leverancier die de Oplossing gebruikt en u toegang wilt tot persoonlijke informatie, of deze wilt corrigeren, wijzigen of onnauwkeurige persoonlijke informatie over u wilt verwijderen, richt u eerst uw verzoek tot uw werkgever omdat onze klanten en leveranciers over het algemeen over administratieve rechten beschikken om deze wijzigingen aan te brengen.

Als onze klant, een leverancier of een medewerker van een klant of een leverancier JAGGAER verzoekt onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen om te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften, dan zal JAGGAER binnen dertig (30) werkdagen op het verzoek reageren .

Als u rechtstreeks contact wilt opnemen met JAGGAER om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die JAGGAER over u heeft, kunt u uw verzoek naar JAGGAER e-mailen via privacy@jaggaer.com. JAGGAER zal binnen dertig (30) werkdagen op het verzoek reageren. Om uw privacy te beschermen, kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren of aanvullende informatie te verstrekken voordat we u toegang geven tot uw gegevens of deze bijwerken.

JAGGAER zal u de informatie waarom u hebt verzocht via e-mail verstrekken of, indien mogelijk, in een andere vorm waarom u hebt gevraagd. We kunnen verzoeken om bepaalde redenen afwijzen, onder meer als het verzoek onwettig is of als het inbreuk kan maken op handelsgeheimen, intellectuele eigendom of de privacy van een andere gebruiker.   Als JAGGAER besluit om u toegang te weigeren tot een deel van of al uw persoonlijke informatie, zal JAGGAER u binnen dertig (30) werkdagen schriftelijk op de hoogte brengen van onze beslissing, die een uitleg bevat van onze beslissing en aanwijzingen met betrekking tot hoe u kunt klagen als u niet tevreden bent over onze beslissing.

JAGGAER privacyverklaring met betrekking tot het EU-US Privacy Shield en het Swiss-US Privacy Shield

Als u zich in de Europese Unie of in Zwitserland bevindt, geeft dit gedeelte van het Privacybeleid voor Diensten aan dat uw persoonlijke gegevens mogelijk in de Verenigde Staten worden verwerkt. JAGGAER voldoet aan de toepasselijke bepalingen van het EU-US Privacy Shield en het Swiss-US Privacy Shield zoals bepaald door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die respectievelijk vanuit de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten wordt overgedragen. JAGGAER heeft aan het Ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de beginselen van het Privacy Shield. Als er een conflict is tussen de voorwaarden van dit Privacybeleid voor Diensten en de beginselen van het Privacy Shield, zijn de beginselen van het Privacy Shield van toepassing. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om de verklaring van JAGGAER te bekijken, gaat u naar: https://www.privacyshield.gov/.

Klachtenafhandeling; geschillenbeslechting

In overeenstemming met de beginselen van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield verbindt JAGGAER zich ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. Personen met vragen of klachten over dit Privacybeleid voor Diensten kunnen contact opnemen met JAGGAER via privacy@jaggaer.com  .

JAGGAER heeft zich verder eraan verbonden onopgeloste privacyklachten die vallen onder het EU-US en het Swiss-US Privacy Shield te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, het BBB EU PRIVACY SHIELD, een non-profit aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting in de Verenigde Staten die wordt beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig wordt geïnformeerd over uw klacht of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, ga dan naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie en om een ​​klacht in te dienen. Bovendien kan een individu, in overeenstemming met het EU-US Privacy Shield, onder bepaalde voorwaarden bindende arbitrage inroepen.

Onderzoeken; Handhaving; Aansprakelijkheid

Als gevolg van de naleving door JAGGAER van de beginselen van het EU-US en het Swiss-US Privacy Shield, is JAGGAER onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission. In het geval van doorgifte aan externen van gegevens van EU-individuen die zijn ontvangen krachtens de beginselen van het EU-US en het Swiss-US Privacy Shield, is JAGGAER mogelijk aansprakelijk.

Contactinformatie

U kunt op elk moment contact opnemen met JAGGAER met vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid voor Diensten via privacy@jaggaer.com.  U kunt ook met ons communiceren via:

SciQuest, Inc., onder de handelsnaam JAGGAER
Attention: General Counsel
3020 Carrington Mill Blvd. Suite 100
Morrisville, NC 27560

Als u zich in de Europese Unie bevindt en vragen hebt over dit Privacybeleid voor Diensten, kunt u ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont (zie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Dataretentie

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang we deze nodig hebben voor legitieme bedrijfsdoeleinden en zoals toegestaan ​​door de van toepassing zijnde wetgeving en elk tijdskader dat is beschreven in de toepasselijke klant- of leveranciersovereenkomst.

Veiligheid

De veiligheid van uw gegevens, inclusief persoonlijke informatie, is erg belangrijk voor JAGGAER. JAGGAER onderhoudt een uitgebreid, schriftelijk informatiebeveiligingsprogramma dat administratieve, technische en fysieke beveiligingen bevat die zijn ontworpen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal en verlies, inclusief fysieke en logische toegangscontroles, firewalls, inbraakdetectiesystemen, netwerk- en databasemonitoring, antivirussystemen en back-upsystemen. JAGGAER beperkt de toegang tot uw gegevens tot personen die een specifiek zakelijk doel hebben voor het verwerken van uw gegevens. De medewerkers van JAGGAER die fysieke toegang tot persoonlijke informatie krijgen, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van die informatie te beschermen en krijgen training en instructies over hoe dit te doen. Met betrekking tot het gebruik van de Oplossing door de klant, ontwerpt JAGGAER de Oplossing zodat gebruikerstoegangscontroles worden afgedwongen en onze klanten worden geautoriseerd en verantwoordelijk zijn voor het juist configureren van deze instellingen.

Wijzigingen in ons Privacybeleid voor Diensten

Dit Privacybeleid voor Diensten gaat in en is actueel vanaf de datum die bovenaan deze pagina wordt vermeld. JAGGAER behoudt zich het recht voor om elk deel van dit Privacybeleid voor Diensten van tijd tot tijd te wijzigen om wijzigingen in technologie, wettelijke verplichtingen en praktijken voor informatieverwerking te verwerken. JAGGAER zal u op de hoogte brengen van enige wijziging in dit Privacybeleid voor Diensten door de datum waarop het voor het laatst is bijgewerkt bovenaan deze pagina aan te geven. We zullen u schriftelijk op de hoogte brengen voordat enige wezenlijke verandering van kracht wordt, zodat u tijd heeft om de voorwaarden van het herziene Privacybeleid voor Diensten te bekijken voordat de wijzigingen van kracht worden.